വേഗമാകട്ടെ|Download Forms for OMR sheet Photocopy and Rechecking of Answer Scripts Procedureവേഗമാകട്ടെ👍|Download Forms for OMR sheet Photocopy and Rechecking of Answer Scripts Procedure

Download the forms here 💯👍

Download link 1
https://www.previousquestions.in/2021/09/how-to-apply-for-kerala-psc-omr-answer-photocopy.html

Download link 2

How to Apply for Kerala PSC OMR Answer sheet photocopy| How to apply for Rechecking of Answer scripts|Download Forms

How to Apply for Kerala PSC OMR Answer sheet photocopy| How to apply for Rechecking of Answer script

OMR sheet Invalid ആയോ?What is Invalidation?|How to check Invalidation?|My Notebook|PSC result doubts

https://youtu.be/fD7HP-4J90E
പ്രിലിമിനറി റിസൽട്ടും കുറേ സംശയങ്ങളും🤔💯👍

https://youtu.be/cS2JEJa7voI

download ldc result

Kerala PSC LDC Preliminary Shortlist Download PDF|LDC Shortlist all Districts

Download Result pdf

Kerala PSC tenth Level Preliminary result download pdf|10th level preliminary result Kerala PSC

To Join Telegram, click HERE
https://t.me/mynotebookpsc

LDC Result All Districts| Kerala PSC Preliminary results |LDC Cut off and no of Selected candidates

https://youtu.be/qQJnrwQQLNA
To buy Books for any Exams, Visit My Notebook Store
https://www.amazon.in/shop/mynotebook

#resultupdatemynotebook

Result on Friday 17th September ( Binder,Steno,LD typist)

https://youtu.be/p3XwTAhly_E

OMR sheets photocopy ലഭിക്കാൻ എങ്ങനെ Apply ചെയ്യാം ?
Answer Script Recheck നു അപേക്ഷിക്കാൻ ?
എന്താണ് Invalidation list?

https://youtu.be/EZZDsOt7uvU

LDC kannur, ICDS Supervisor, Storekeeper,Peon
https://youtu.be/_CL_KFB7U68

StoreKeeper result and cut off
https://youtu.be/HJ-RWxkJgpc

Peon result and cut off
https://youtu.be/1XV1CSyRoC8

To Join Telegram, click HERE
https://t.me/mynotebookpsc

To buy Books for any Exams, Visit My Notebook Store
https://www.amazon.in/shop/mynotebook
My Notebook Website:
htttp://www.bibimohanan.com
Malayalam Notes Website:
https://psc.bibimohanan.com
പഠനം തുടങ്ങുന്നവർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാവുന്നതാണ്

1. PSCപഠനം എങ്ങനെ തുടങ്ങാം
https://youtu.be/dv5XnuLYd3U
2. PSC പഠിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് First step
https://youtu.be/Z78QtXOm9uE
3. പഠനം മാറ്റി വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ how to avoid procrastination
https://youtu.be/nupXxucWTSI
4. ജോലിക്കാർക്ക് ഒരു പെർഫെക്ട് ടൈംടേബിൾTime table for working professionals
https://youtu.be/lcTQnDQ935I
5.ജോലി നേടാൻ ഞാൻ മൂന്നു മാസത്തെ പഠനം 3 months Strategy
https://youtu.be/w4BhWvBXQt8
6. English Vocabulary tips
https://youtu.be/Dpni1BCTmF0

7. How to study Maths Effectively
https://youtu.be/F0tER6nM-qs
8. Mind map note preparation of SCERT
https://youtu.be/8vDrESFQlWQ

9. Six steps for Effective Study നന്നായി പഠിക്കാം

https://youtu.be/P0IvACyEHMI

10. How to study from a Rankfile റാങ്ക് ഫയലിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം
https://youtu.be/mLj-TJAqdCI
11. ഇങ്ങനെ റിവിഷൻ ചെയ്താൽ Effective Revision Method
https://youtu.be/GzU50vSr-HQ

12. 3 Tips to Concentrate in study
https://youtu.be/05D6EzLc8AE

13. OMR sheet download

OMR sheet pdf download My Notebook

14. മടി മാറ്റി പഠനം ഫലപ്രദമാക്കാൻ
https://youtu.be/2ZY5fMWOe7M

15. പിഎസ്‌സി പഠിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കൊരു ടൈംടേബിൾ
https://youtu.be/jN4jdm9EFl

In this Channel My Notebook, Bibi Mohanan is taking classes for Competitive Exams Especially Kerala PSC Exams.
#mynotebook,#bibimohanan,#keralapsc, #degreelevelkeralapsc my notebook
kerala psc 10th level preliminary exam result
kerala psc
ldc result 2021
ldc prelims result
tenth level preliminary exam result
psc
10th level preliminary exam result
psc 10th level preliminary exam result
10th level preliminary result
kerala psc result
www.keralapsc.gov.in
10th preliminary exam result
kerala psc preliminary exam result
ldc preliminary exam result
preliminary exam result 2021
psc preliminary exam result 2021
psc preliminary result 2021
tenth preliminary result
tenth prelims result
10th prelims result
kerala psc new updates
ldc prelims result 2021
preliminary result
prelims result 2021 psc
preliminary exam result 2021
lgs preliminary exam result
lgs prelims result
ldc prelims result
ldc cut off 2021
What is invalidation
How to check Invalidation
what is normalization
How psc normalization is done
PSC normalization
village field assistant notification

20 thoughts on “വേഗമാകട്ടെ|Download Forms for OMR sheet Photocopy and Rechecking of Answer Scripts Procedure

  1. ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ന് 335rs.. ഒരു 2rs copy, 40rs postal ചാർജ്,50rs Extra വാങ്ങിച്ചു ഒരു 100rs ന് ഉള്ളിൽ തരേണ്ടത് ആണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *